RAWICZ.8log.pl | Strona: 2.html

Temat: Dyplom mgr pedagogiki “straci ważność” gdy 5 lat nie podejmę pracy?


Beata wrote:
Słyszałam, że kiedy 5 lat nie wykonuje się zawodu nauczyciela, traci się
uprawnienia do wykonywania tego zawodu. Nie wiem, jaka jest podstawa
prawna tej zasady


ZTCW nie ma już tego przepisu co najmniej od przedostatniej nowelizacji
ustawy Karta Nauczyciela. Ponieważ w sierpniu Prezydent podpisał kolejną
nowelizacje nie wiem dokładnie jak to jest. Poszukaj więc na stronach
sejmowych tekstu jednolitego uchwalonej ustawy. W sieci też znajdziesz
tekst jednolity - na stronach firmy Vulcan mają zawsze wersję aktualna.
Ale moim zdaniem nie masz się co martwic.

pozdr

cherokee


Źródło: topranking.pl/1854/dyplom,mgr,pedagogiki,8220,straci,waznosc,8221.php


Temat: Następny skok - EMERYTURY DLA KATECHETÓW
Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego - Izba Administracyjna, Pracy i
Ubezpieczeń Społecznych z dnia 13 czerwca 2001 r. (III ZP 32/2000)

Przewodniczący: Sędzia SN Teresa Romer. Sędziowie SN: Katarzyna Gonera, Beata
Gudowska, Roman Kuczyński, Jerzy Kuźniar (współsprawozdawca), Maria Tyszel
(sprawozdawca), Barbara Wagner.

Sąd Najwyższy podjął następującą uchwałę:
"Okres nauczania religii w katechizacji parafialnej w ramach stosunku pracy,
przed dniem 25 października 1990 r. jest okresem pracy nauczycielskiej w
rozumieniu art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela"
(Tekst jednolity: Dz. U. 1997 r. Nr 56 poz. 357 ze zm.).
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,28,25203260,25203260,Nastepny_skok_EMERYTURY_DLA_KATECHETOW.html


Temat: nauczyciel + pielęgniarka = beznadzieja
nauczyciele, pedagodzy w schroniskach dla nieletnich i zakładach poprawczych -
18 godzin,
pracownicy (pedagodzy) poradni psychologiczno - pedagogicznej - 18 godzin
Źródło: Karta Nauczyciela Art. 42, pkt 3. (tekst jednolity z dn 27.10.2002 r.)

Skoro nam nauczycielom tak dobrze, to czemu pwszechna jest opinia, że do tego
zawodu idą tylko nieudacznicy, którym nie udało się złapać czegoś LEPSZEGO.
Jeszcze rok temu stałabym za Wami murem - że jest to praca lekka, łatwa i
przyjemna. Dziś mam trochę odmienne zdanie ;)))) Ale i tak lubię swoją pracę :))))
Szkoda tylko, że ludzie, którym powierzacie swoje dzieci mają taki obraz w
Waszych oczach. Ale to temat na inną bajkę ;)
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,16,13316436,13316436,nauczyciel_pielegniarka_beznadzieja.html


Temat: Pomocy prawnej potrzebuję!
Umowę o pracę mam na czas nieokreślony, nie jest to zwolnienie dyscyplinarne
ani natychmiastowe, przyczyną rozwiązania umowy jest niemożliwość zapewnienia
mi pracy na pełny etat. Nowa pani dyr też uczy matematyki i po prostu nie
bedzie dla mnie godzin.
Nie mam skanera, może przepiszę to pismo tu:

"Na podstawie art. 27 ust.1 z dn 26 stycznia 1982 - Karta Nauczyciela (Dz. U nr
97, poz 674 z 2006r, tekst jednolity z późn. zm. ) rozwiązuję z panią umowę o
pracę zawartą w dniu 29.08.2003r, z zachowaniem 3-miesięcznego okresu
wypowiedzenia, który upłynie w dniu 31.08.2007r. Przyczyną wypowiedzenia umowy
jest niemożliwość zapewnienia pani pracy w charakterze nauczyciela matematyki w
pełnym wymiarze czasu pracy począwszy od 1.09.2007r."

A czy do sądu mogę to wysłać pocztą, czy raczej takie pismo trzeba dostarczyć
osobiście? Może mąż? Bo to pewnie musi być sąd rejonowy miejsca pracy?
I jak mam uzasadnić swoje odwołanie i czy muszę uzasadniać? Czy pisać tam że ja
chcę na wychowawczy? Czy to w ogóle sprawy nie dotyczy?
Uch, juz boli mnie brzuch z tych nerwów...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,36868,62992230,62992230,Pomocy_prawnej_potrzebuje_.html


Temat: Podstawówka w Raczkach .
Podstawówka w Raczkach .
Rodzice uczniów S.P.w Raczkach wyrażają oburzenie z powodu
docierających do nich sygnałow o pisowskiej propagandzie
partyjnej uprawianej na lekcjach przez Pana Dyrektora .
Żądamy od w/w zaprzestania politycznej indoktrynacji
naszych dzieci .
Jednocześnie prosimy Pana Wójta o przywołanie do porządku w/w
kierownika podległej Gminie jednostki organizacyjnej oraz
zapewnienia apolitycznej edukacji będącej nieodzownym atrybutem
publicznej placówki oświatowej .
W przypadku powtórzenia się inkryminowanych wybryków zmuszeni
będziemy wystąpić do stosownych władz oświatowych .:
1 USTAWA
z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty
2 USTAWA
z dnia 26 stycznia 1982 r.
Karta Nauczyciela
3 Statut Publicznej Szkoły Podstawowej
w Raczkach
Uchwalony przez Radę Pedagogiczną
w dniu 13 września 2007 r.
4 Konstytucja RP z dnia 02 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. ...
857 – tekst jednolity)

Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,44708,91162842,91162842,Podstawowka_w_Raczkach_.html


Temat: Zatrudnianie przez dyrektorów szkół swoich blis...
Autor: Roman G.
Data: 05-28-04 12:16

Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
z dnia 10 stycznia 2003 r.

I PK 84/2002


Jurysta 2003/6 str. 28

Nie będący nauczycielem pracownik szkoły specjalnej, funkcjonującej w systemie
oświaty, chociaż zakładanej, prowadzonej i finansowanej przez powiat wykonujący
publiczne zadania o charakterze ponadgminnym w zakresie edukacji publicznej,
nie ma statusu pracownika samorządowego w rozumieniu art. 1 pkt 2 ustawy z dnia
22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Tekst jednolity: Dz. U. 2001 r.
Nr 142 poz. 1593 ze zm.), ale jest pracownikiem oświaty.

Tak że można zatrudniać członków rodziny - zarówno na stanowiskach
nauczycielskich, jak i administracyjnych.
Nauczyciele też nie podpadają, bo ich status regulują odrębne przepisy - Karta
nauczyciela.
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,63,12935785,12935785,Zatrudnianie_przez_dyrektorow_szkol_swoich_blis_.html


Temat: EMERYTURY DLA KSIĘŻY KATECHETÓW !!!
Można sięgnąć m.in. do takich publikacji, jak:

1) Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego - Izba Administracyjna, Pracy
i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 13 czerwca 2001 r. (III ZP 32/2000) - "Okres
nauczania religii w katechizacji parafialnej w ramach stosunku pracy, przed
dniem 25 października 1990 r. jest okresem pracy nauczycielskiej w rozumieniu
art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Tekst
jednolity: Dz. U. 1997 r. Nr 56 poz. 357 ze zm.).

2)Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 3 września 2000 r. (II UKN 661/99)

3)Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 14 września 1999 r. (III AUa 410/99)
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,61,25221197,25221197,EMERYTURY_DLA_KSIEZY_KATECHETOW_.html


Temat: KOSCIÓŁ KATOLICKI Sp z o.o.
Skok na kasę - EMERYTURY DLA KATECHETÓW
Sąd Najwyższy podjął następującą uchwałę:
"Okres nauczania religii w katechizacji parafialnej w ramach stosunku pracy,
przed dniem 25 października 1990 r. jest okresem pracy nauczycielskiej w
rozumieniu art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela"
(Tekst jednolity: Dz. U. 1997 r. Nr 56 poz. 357 ze zm.).

Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,69,957503,957503,KOSCIOL_KATOLICKI_Sp_z_o_o_.html


Temat: nauczycielki - macierzyński urlop
W przypadku nauczycieli stosujemy przepisy ustawy z dnia 26 stycznia 1982 Karta
Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 1997r. Nr 56 poz. 357 ze zmianami), a w
sprawach nie unormowanych tamże - przepisy Kodeksu pracy. Zgodnie z art. 180 kp
pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze 16 tygodni. Odmienność
uregulowań prawnych nauczycieli sprawia, że urlop wypoczynkowy nauczycieli
przypada na okres ferii szkolnych i w przypadku urodzenia dziecka w wakacje
może dojść do pozornego "nałożenia się" dwóch urlopów. W rzeczywistości jeżeli
z powodu urodzenia dziecka, pracownica nie może korzystać z urlopu
wypoczynkowego, czyli z wakacji, przysługuje jej zgodnie z art. 66 Karty
Nauczyciela urlop w ciągu roku szkolnego, w wymiarze uzupełniającym do 8
tygodni. W praktyce często dochodzi do nieporozumień na tle tego przepisu,
gdyż - proszę zwrócić uwagę - nie ma w nim mowy o urlopie ośmiotygodniowym.
Wyrażenie urlop upełniający do 8 tygodni oznacza, że nauczyciel w ciągu całego
roku szkolnego powinien wykorzystać nie mniej niż 8 tygodni urlopu, wliczając w
to wszystkie ferie przewidziane w organizacji pracy szkoły.
Pozdrawiam.
Paulina
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,584,6857943,6857943,nauczycielki_macierzynski_urlop.html


Temat: Zasiłek na zagospodarowanie-pytanie
Zasiłek na zagospodarowanie może zostać przyznany nauczycielowi, który spełnia
warunki określone w Karcie Nauczyciela. Podlega on zarówno opodatkowaniu
podatkiem dochodowym, jak i oskładkowaniu. Oznacza to, że od zasiłku należy
pobrać zaliczkę na podatek oraz wszystkie składki ubezpieczeniowe, tzn.
społeczne oraz zdrowotne.
Pamiętaj, że prawo nauczyciela do jednorazowego zasiłku na zagospodarowanie
wynika z art. 61 Karty Nauczyciela. Zgodnie z nim nauczyciel, który uzyskał
stopień nauczyciela kontraktowego w ciągu 2 lat od dnia podjęcia pierwszej pracy
zawodowej w życiu w szkole i posiada kwalifikacje wymagane do zajmowania danego
stanowiska, otrzymuje w szkole, wskazanej jako podstawowe miejsce zatrudnienia,
na swój wniosek, jednorazowy zasiłek na zagospodarowanie.
Zasiłek na zagospodarowanie to równowartość 2-miesięcznego wynagrodzenia
zasadniczego otrzymywanego przez nauczyciela. Na złożenie wniosku o wypłatę
zasiłku nauczyciel ma rok, licząc od dnia uzyskania stopnia nauczyciela
kontraktowego.
Nauczyciel może zostać zobowiązany do zwrotu otrzymanego zasiłku na
zagospodarowanie, jeśli nie przepracuje w szkole 3 lat, licząc od dnia uzyskania
stopnia nauczyciela kontraktowego. Oczywiście nie musi być to ta sama szkoła. W
tym czasie nauczyciel może pracować w różnych placówkach. Ważne, aby wykonywał
zawód nauczyciela.
Podstawa prawna:
• Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst
jednolity: Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).
• Ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz.U. z 2006
r. nr 97, poz. 674 z późn. zm.).
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w
sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe (Dz.U. nr 161, poz. 1106 z późn. zm.).


Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,22449,71506941,71506941,Zasilek_na_zagospodarowanie_pytanie.html


Temat: Dla mnie to skandal....
podstawa prawna "niepodawania" jest, nawet kilka
wbrew temu, co pisze ktos powyżej. Na kursach dobrze uczą.

Wszystko poniżej jest cytatem.

Nauczyciel nie podaje dzieciom leków zleconych przez lekarza.

Uzasadnienie
Przedszkole jest instytucją opiekuńczo-wychowawczą, która ma za
zadanie zapewnienie dzieciom właściwych warunków rozwoju fizycznego,
umysłowego, emocjonalnego i społecznego, wyrównywania ewentualnych
baraków i przygotowanie dziecka do szkoły. Placówka zadania
realizuje poprzez zatrudnionych nauczycieli. Zakres i charakter
działań które należą do obowiązków nauczyciela zatrudnionego w
przedszkolu publicznym wynika z art. 4 i 6 ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty Teks jednolity Dz.U. 2004 Nr 256,
poz.2572 ze zm.) oraz art.6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. -
Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, ze.zm.)

Na podstawie przywołanych przepisów, nauczyciel jest zobowiązany do
rzetelnego realizowania zadań związanych z powierzonym mu
stanowiskiem i funkcjami placówki. Cechą identyfikującą ten zawód
jest podejmowanie w ramach swoich kompetencji zawodowych działań o
charakterze dydaktycznym, wychowawczym i opiekuńczym, które zawsze
muszą być podjęte z uwzględnieniem dobra ucznia (w omawianym
przypadku przedszkolaka), troską o jego zdrowie, postawę moralną i
obywatelską z poszanowaniem godności osobistej podopiecznego.


Natomiast nauczyciel NIE JEST ZOBOWIĄZANY do udzielania świadczeń
zdrowotnych na podstawie zlecenia lekarskiego. Udzielanie świadczeń
zdrowotnych jest cechą identyfikującą zawody medyczne tj. m.in.
lekarza, pielęgniarki czy ratownika medycznego (art.4 ustawa z 1991
r. o zakładach opieki zdrowotnej (Tekst jednolity Dz. U.z 2007 Nr
14, poz. 89).
Należy jednoczenie pamiętać, iż w razie wyrządzenia dziecku szkody w
trakcie podjęcie przez nauczyciela działań w ramach pomocy medycznej
w omawianym przypadku, nauczyciel staje się dłużnikiem zobowiązanym
do jej naprawienia z tytułu odpowiedzialności cywilnej (art.415
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeksu cywilnego Dz.U. z 1964 Nr
16, poz.93 ze zm.)
Koniec cytatu.


Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,587,68864214,68864214,Dla_mnie_to_skandal_.html


Temat: podawanie leków dzieciom przez n-la! POMOCY!
zakończenie sprawy:
Uchwałą Rady Pedagogicznejpostanowiono, że nie podajemy dzieciom leków w żadnym wypadku! Rodzice dziecka z padaczką zabrali z przedszkola lek i zostali poinformowani, że w razie napadu wezwane zostanie pogotowie, a chłopiec ułożony w pozycji bocznej ustalonej (jak nakazuje kurs pomocy przedlekarskiej).

Ponadto otrzymałam odpowiedź z portalu "prawo i zdrowie" o następująej treści:
(zainteresowani tematem mogą sobie wydrukować, może się kiedyś przyda)

Treść odpowiedzi
Nauczyciel nie podaje dzieciom leków zleconych przez lekarza.

Uzasadnienie
Przedszkole jest instytucją opiekuńczo-wychowawczą, która ma za zadanie zapewnienie dzieciom właściwych warunków rozwoju fizycznego, umysłowego, emocjonalnego i społecznego, wyrównywania ewentualnych baraków i przygotowanie dziecka do szkoły. Placówka zadania realizuje poprzez zatrudnionych nauczycieli. Zakres i charakter działań które należą do obowiązków nauczyciela zatrudnionego w przedszkolu publicznym wynika z art. 4 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Teks jednolity Dz.U. 2004 Nr 256, poz.2572 ze zm.) oraz art.6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, ze.zm.)
Na podstawie przywołanych przepisów, nauczyciel jest zobowiązany do rzetelnego realizowania zadań związanych z powierzonym mu stanowiskiem i funkcjami placówki. Cechą identyfikującą ten zawód jest podejmowanie w ramach swoich kompetencji zawodowych działań o charakterze dydaktycznym, wychowawczym i opiekuńczym, które zawsze muszą być podjęte z uwzględnieniem dobra ucznia (w omawianym przypadku przedszkolaka), troską o jego zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej podopiecznego.
Natomiast nauczyciel nie jest zobowiązany do udzielania świadczeń zdrowotnych na podstawie zlecenia lekarskiego. Udzielanie świadczeń zdrowotnych jest cechą identyfikującą zawody medyczne tj. m.in. lekarza, pielęgniarki czy ratownika medycznego (art.4 ustawa z 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Tekst jednolity Dz. U.z 2007 Nr 14, poz. 89).
W sytuacji ataku padaczkowego obowiązkiem nauczyciela będzie udzielenie dziecku pierwszej pomocy ( każdy obywatel jest do tego zobowiązany) do chwili przybycia odpowiedniego pracownika opieki zdrowotnej (np. zatrudnianej w przedszkolu pielęgniarki, wskazanego lekarza czy pogotowia). Przy czym, nie jest obowiązkiem nauczyciela podejmowanie działań, które wymagają interwencji lekarza lub innych osób uprawnionych. (kwestie tę reguluje art.162 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. kodeks karny Dz.U 1997 r. Nr 88, poz.553 ze zm.).
Nauczyciel jest bezwzględnie zobowiązany do zapewnienia warunków poszanowania intymności i godności chorego dziecka wobec pozostałych osób, w tym dzieci.
Należy jednoczenie pamiętać, iż w razie wyrządzenia dziecku szkody w trakcie podjęcie przez nauczyciela działań w ramach pomocy medycznej w omawianym przypadku, nauczyciel staje się dłużnikiem zobowiązanym do jej naprawienia z tytułu odpowiedzialności cywilnej (art.415 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeksu cywilnego Dz.U. z 1964 Nr 16, poz.93 ze zm.)
Umieszczenie dziecka wymagającego specjalnej opieki zdrowotnej w palcówce przedszkolnej jest decyzją rodziców i dyrektora placówki. Obowiązkiem dyrektora placówki będzie w tych okolicznościach zapewnienie możliwości otoczenia dziecka odpowiednia opieką zdrowotną.
Autor odpowiedzi: Dorota Karkowska

pozdrawiam koleżanki i kolegów po fachu
BW
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,16464,56765245,56765245,podawanie_lekow_dzieciom_przez_n_la_POMOCY_.html